superslot

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง 1-min

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐบาลไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และ ของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลาง ให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให้บริการคำแนะนำปรึกษา ด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ การดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารเงินคงคลังให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และการเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก่ฝ่ายบริหาร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับ การประเมินผลการคลังภาครัฐ การกำกับดูแลนโยบาย และมาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการ และ สิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ AMB ไฮโล

กรมบัญชีกลาง 2-min

กรมสารบัญชี หรือ กรมบัญชี กลาง ในปัจจุบัน ถือกำเนิด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433 มีหน้าที่ สำหรับรับจ่ายเงินแผ่นดิน และ ถือสารบาญชีพระราชทรัพย์ทั้งหมด โดยมีอธิบดีรับผิดชอบการทั้งปวง มีรองอธิบดีสำหรับช่วยการแทน และมีนายเวร 4 นาย คือ เวรรับ เวรจ่าย เวรแบงก์ และเวรบาญชี โดยแต่ละนายเวร มีหน้าที่ ดังนี้ โดเรม่อน

 • เวรรับ สำหรับรับเงิน หรือราชสมบัติทั้งปวง และ ทำบาญชีรายรับ
 • เวรจ่าย สำหรับจ่ายเงิน หรือราชสมบัติทั้งปวง และ ทำบาญชีรายจ่าย
 • เวรแบงก์ สำหรับทำบาญชีเงิน รับจ่ายในนานาประเทศ และ เป็นธุรการแลกเปลี่ยน หรือฝากเงินแบงก์
 • เวรบาญชี สำหรับรักษาบาญชีพระราชทรัพย์ บาญชีรายงบประมาณ บาญชีหนี้หลวง และใบเบิก ใบนำ ใบเสร็จ ทั้งเร่งหนี้หลวง

ภารกิจหลักกรมกรมบัญชีกลาง egp

กรมบัญชีกลาง 3-min
 • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
 •  ควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
 • ควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ
 • สนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบกรมบัญชีกลาง e-bidding

กรมบัญชีกลาง 4-min
 • ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การพัฒนระบบริหารการคลังของประเทศในด้าน การบริหารเงินคงคลังต่อกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี สล็อตออนไลน์ มือถือ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับกกหมาย ระเบียบ คำสั่งและหลักเกณฑ์ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุภาครัฐละการตรวจสอบ ภายในของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย และมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ดำเนินเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย และตราฐานการกำกับดูแล และการพัฒนาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในภาครัฐ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล การคลังภาครัฐในความรับผิดชอบของกรมรวมทั้ง ติดตามการดำเนินงาน และการบริหาร ด้านการคลังเพื่อน ประกอบการพิจารณาเสนอแนะนโยบาย ด้านการคลังของประเทศ
 • ควบคุม ดูแล และ ตรวจสอการเบิกจ่ายเงินของหน่วยภาครัฐ การก่อหนี้ผูกพัน การนำเงินส่งคลัง และการถอนคืนเงินรายได้ของส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง รวมทั้งพิจารณาทำความตกลง ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามที่ส่วนราชการขอทำ ความตกลง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารเงินคงคลัง
 • พัฒนาระบบบริหารเงินนออกงบประมาณ ในด้านกำกับดูแล การติดตามประเมินผล กาใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ การทบทวนประสิทธิภาพและความจำเป็นในการดำเนินงาน
 • กำหนด ปรับปรุง และ พัฒนามาตรฐานค่าตอบแทนสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ
 • พัฒนาระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ และ กำกับดูแล การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ดำเนินเกี่ยวกับการกำหนดมาตราฐาน การบัญชีภาครัฐ ระบบบัญชี ตลอดจนการจัดทำและวิเคราะห์รายงานการเงินของแผ่นดิน ซีรีย์เกาหลี
 • ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และ ความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการบริหารบุคคลถูกจ้างของส่วนราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายในและการพัสดุภาครัฐ
 • ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และ ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการทางการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายในแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ และ การปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือ ตามที่กระทวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

แบบ 7223 กรม บัญชี กลาง หน่วยงานภายใน

กรมบัญชีกลาง 5-min
 • สำนักงานเลขานุการกรม สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง และบัญชีภาครัฐ สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ ทีวี
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง สำนักงานคลังเขต 1-9
 • กองกำกับ และ พัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กองความร่วมมือ และความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองบัญชีภาครัฐ กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ กองค่าตอบแทนและ ประโยชน์เกื้อกูล
 • สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กองละเมิด และแพ่ง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองตรวจสอบภาครัฐ กองการเงินการคลังภาครัฐ กองกฎหมาย กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร