superslot

ยื่นภาษี

ยื่นภาษี 1

ยื่นภาษี เงิน หรือทรัพย์สินที่รัฐหรือสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่ารัฐเรียกเก็บจากราษฎร ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการบริหารประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม การประชาสงเคราะห์ การป้องกันประเทศ และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างสาธารณูปโภค รวมไปถึงเงินเดือนของข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้ทำหน้าที่บริการประชาชน และใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ของสถานราชการต่าง ๆ เรียกได้ว่า ยื่น ภาษี การเรียกเก็บภาษีจากราษฎร เป็นเครื่องมือทางการคลังที่สำคัญในการบริหารประเทศ เพื่อให้รัฐ สามารถดำเนินการตามหน้าที่ ที่มีต่อประชาชน ในการดูแลความผาสุขของประชาชน และ รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง evoplay

ภาษีทางตรง 

ยื่นภาษี 2

ภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้และทรัพย์สินต่างๆของบุคคล หรือนิติบุคคล โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถผลักภาระภาษีไปยังผู้อื่นได้ โดยทั่วไปภาษีทางตรงได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สินต่างๆ โดยจะเรียกเก็บจากรายได้ หรือความมั่งคั่งของบุคคล หรือนิติบุคคลที่จัดเก็บ iphone12

ภาษีทางอ้อม

ยื่นภาษี 3

ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภค เมื่อขายสินค้าและบริการต่างๆ โดยเป็นภาษีที่สามารภผลักภาระทางภาษีทั้งหมด หรือบางส่วนไปยังผู้ซื้อ หรือผู้บริโภค เป็นผู้รับชำระภาษีอากรแทนผู้ขาย โดยทั่วไปภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพามิต ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีทางการค้า ค่าธรรมเนียมอากรต่างๆ ที่จะเรียกเก็บจากรายจ่ายของบุคคล โดยมิได้พิจารณาฐานะความมั่งคั่งของบุคคล หรือนิติบุคคลนั้น ๆ slot game

ขั้นตอนยื่นภาษี

ยื่นภาษี 4
 • แบบ ภ.ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่นๆ
 • แบบ ภ.ง.ด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว Candy Burst

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการยื่นภาษี

ยื่นภาษี 5
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง เป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆ
 • รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี ได้แก่ ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา, บุตร หรืออุปการะคนพิการ
 • เอกสารประกอบการลดหย่อยภาษีที่ เพื่อนำมาใช้ ในการกรอกแบบฟอร์มยื่น ภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน LTF/RMF, เบี้ยประกันชีวิต, ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ

ยื่น ภาษีที่ไหนได้บ้าง ? 

 • สำนักงานกรมสรรพากร พื้นที่สาขาทุกแห่ง 
 • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เฉพาะผู้มีเงินได้ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยส่งพร้อมแนบเช็ค ประเภท ข. ค. ง. หรือ ใบธนาณัติตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวนไปที่ สำนักงานบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ E – Filing ของกรมสรรพากร จะได้รับสิทธิขยายเวลายื่น ภาษีออกไปได้อีก 8 วัน 

ขั้นตอนยื่นภาษี ผ่านออนไลน์

ยื่นภาษี 6
 • เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร rd.go.th
 • เลือก ภ.ง.ด.90/91 ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนต้องลงทะเบียน ยื่น ภาษีก่อน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว
 • เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว มาที่หน้าแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 โดยมีข้อมูลที่เคยกรอกไว้ตอนลงทะเบียนปรากฏอยู่ ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของเราให้ละเอียดเรียบร้อย หากข้อมูลถูกต้องให้กดทำรายการต่อไป
 • เลือกสถานะจัดการชีวิต
 • เลือกประเภทเงินได้ และค่าลดหย่อนการเสียภาษี
 • หากเป็นมนุษย์เงินเดือนให้เลือกมาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง บำนาญ โบนัส
 • ส่วนเงินที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน นั้น มีให้เลือกทั้ง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF หรืออุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • เมื่อเลือก และตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดทำรายการต่อไป กรอกรายการเงินเดือนค่าจ้างบำนาญต่างๆ โดยเอามาจากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ ไม่ว่าจะเป็นเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี)
 •  กรอกในช่อง “บันทึกจำนวนเงินที่สะสมตลอดปี” ที่สำคัญต้องไม่ลืมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ส่วนคนที่เปลี่ยนงานหรือออกจากงานระหว่างปีให้ติดตามขอเอกสารของที่ทำงานเก่าและที่ทำงานใหม่เพื่อนำมายื่นรวมกันด้วย เกมฮิต
 • บันทึกรายการค่าลดหย่อนที่เรามีมากรอกใส่ทั้งหมด
 • ตรวจสอบข้อมูลการคำนวณภาษี โดยระบบของกรมสรรพากรจะคำนวณให้อัตโนมัติ
 • หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องให้ทำการยืนยันเพื่อยื่นแบบภาษี
 • กดยืนยันการจ่ายเงิน หรือตรวจสอบการคืนภาษี และเลือกช่องทางทำธุรกรรมการเงินที่สะดวกที่สุด